webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
วันต่อต้านยาเสพติดโลก Written by webmaster 44
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Written by webmaster 38
นักเรียน ป.1 สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 Written by webmaster 70
พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๖๒ Written by webmaster 46
พิธีแต่งตั้งผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by webmaster 42
กีฬาวันแต่งตั้งผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by webmaster 38
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 38
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 160
ค่ายฝึกอบรมผู้นำรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา รุ่นที่ 11/2562 Written by webmaster 44
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 122
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 129
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Written by webmaster 161
Open House 2019 Written by webmaster 297
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 Written by webmaster 168
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินี Written by webmaster 122
วันเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียน ปี 2562 Written by webmaster 122
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปี 2562 Written by webmaster 253
การปราศรัยหาเสียงนายกสโมสรนักเรียน ปี 2562 Written by webmaster 183
กาวันแรกการสอนหลักสูตร SGL ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 210
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และมอบโล่ O-Net เต็ม 100 คะแนน Written by webmaster 202
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินี Written by webmaster 154
First Lego League Open International Turkey 2019 Written by webmaster 215
งานต้อนรับผู้ปกครองใหม่ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 281
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 207
พิธีเปิดสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 188
พิธีต้อนรับ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ Written by webmaster 204
ทำบุญตักบาตร วันสุขสราญมหาสงกรานต์เซนต์คาเบรียล ๒๕๖๒ Written by webmaster 235
สุขสราญมหาสงกรานต์เซนต์คาเบรียล ๒๕๖๒ Written by webmaster 293
พิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 444
ปัจฉิมนิเทศ ม.๖ และม.๕ พสพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 347