webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

ภาพบรรยากาศวันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ

 

DSC_8372
DSC_9366
DSC_9367
DSC_9381
DSC_9382
DSC_9386
DSC_9391
DSC_9393
DSC_9398
DSC_9401
DSC_9404
DSC_9406
DSC_9408
DSC_9409
DSC_9415
DSC_9417
DSC_9421
DSC_9422
DSC_9423
DSC_9427
DSC_9429
DSC_9435
DSC_9438
DSC_9439
DSC_9442
DSC_9444
DSC_9450
DSC_9451
DSC_9454
DSC_9461
DSC_9465
DSC_9466
DSC_9472
DSC_9474
DSC_9479
DSC_9481
DSC_9489
DSC_9490
DSC_9491
DSC_9502
DSC_9505
DSC_9508
DSC_9515
DSC_9539
DSC_9549
DSC_9551
DSC_9555
DSC_9559
DSC_9561
DSC_9562
DSC_9563
DSC_9564
DSC_9567
DSC_9576
 • DSC_8372
 • DSC_9366
 • DSC_9367
 • DSC_9381
 • DSC_9382
 • DSC_9386
 • DSC_9391
 • DSC_9393
 • DSC_9398
 • DSC_9401
 • DSC_9404
 • DSC_9406
 • DSC_9408
 • DSC_9409
 • DSC_9415
 • DSC_9417
 • DSC_9421
 • DSC_9422
 • DSC_9423
 • DSC_9427
 • DSC_9429
 • DSC_9435
 • DSC_9438
 • DSC_9439
 • DSC_9442
 • DSC_9444
 • DSC_9450
 • DSC_9451
 • DSC_9454
 • DSC_9461
 • DSC_9465
 • DSC_9466
 • DSC_9472
 • DSC_9474
 • DSC_9479
 • DSC_9481
 • DSC_9489
 • DSC_9490
 • DSC_9491
 • DSC_9502
 • DSC_9505
 • DSC_9508
 • DSC_9515
 • DSC_9539
 • DSC_9549
 • DSC_9551
 • DSC_9555
 • DSC_9559
 • DSC_9561
 • DSC_9562
 • DSC_9563
 • DSC_9564
 • DSC_9567
 • DSC_9576