webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

พานไหว้ครูสวยๆ ปี 2561

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

รวมภาพพานไหว้ครูโรงเรียนชายล้วน

ความคิดสร้างสรรค์ และสวยงามของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_3160
DSC_3161
DSC_3162
DSC_3163
DSC_3164
DSC_3165
DSC_3166
DSC_3167
DSC_3168
DSC_3170
DSC_3171
DSC_3172
DSC_3173
DSC_3174
DSC_3175
DSC_3176
DSC_3177
DSC_3178
DSC_3179
DSC_3180
DSC_3181
DSC_3182
DSC_3183
DSC_3184
DSC_3185
DSC_3186
DSC_3187
DSC_3188
DSC_3189
DSC_3190
DSC_3191
DSC_3192
DSC_3193
DSC_3194
DSC_3196
DSC_3197
DSC_3198
DSC_3199
DSC_3200
DSC_3201
DSC_3203
DSC_3204
DSC_3206
DSC_3208
DSC_3209
DSC_3210
DSC_3212
 • DSC_3160
 • DSC_3161
 • DSC_3162
 • DSC_3163
 • DSC_3164
 • DSC_3165
 • DSC_3166
 • DSC_3167
 • DSC_3168
 • DSC_3170
 • DSC_3171
 • DSC_3172
 • DSC_3173
 • DSC_3174
 • DSC_3175
 • DSC_3176
 • DSC_3177
 • DSC_3178
 • DSC_3179
 • DSC_3180
 • DSC_3181
 • DSC_3182
 • DSC_3183
 • DSC_3184
 • DSC_3185
 • DSC_3186
 • DSC_3187
 • DSC_3188
 • DSC_3189
 • DSC_3190
 • DSC_3191
 • DSC_3192
 • DSC_3193
 • DSC_3194
 • DSC_3196
 • DSC_3197
 • DSC_3198
 • DSC_3199
 • DSC_3200
 • DSC_3201
 • DSC_3203
 • DSC_3204
 • DSC_3206
 • DSC_3208
 • DSC_3209
 • DSC_3210
 • DSC_3212