webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันไหว้ครู ปี 2561 นักเรียนระดับชั้น ป.4,ป.6 และ ม.1

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้น  ป.4,ป.6 และ ม.1

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2561 "ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา"

กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู 

ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_3349
DSC_3352
DSC_3356
DSC_3357
DSC_3358
DSC_3363
DSC_3364
DSC_3366
DSC_3368
DSC_3377
DSC_3381
DSC_3383
DSC_3384
DSC_3386
DSC_3387
DSC_3390
DSC_3392
DSC_3400
DSC_3412
DSC_3413
DSC_3420
DSC_3421
DSC_3423
DSC_3447
DSC_3459
DSC_3464
DSC_3481
 • DSC_3349
 • DSC_3352
 • DSC_3356
 • DSC_3357
 • DSC_3358
 • DSC_3363
 • DSC_3364
 • DSC_3366
 • DSC_3368
 • DSC_3377
 • DSC_3381
 • DSC_3383
 • DSC_3384
 • DSC_3386
 • DSC_3387
 • DSC_3390
 • DSC_3392
 • DSC_3400
 • DSC_3412
 • DSC_3413
 • DSC_3420
 • DSC_3421
 • DSC_3423
 • DSC_3447
 • DSC_3459
 • DSC_3464
 • DSC_3481