webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

ภราดาดร.มณฑล ประทุมราช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/อธิการ 

ภราดาจำรัส แก้วอำคา รองผู้อำนวยการ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ

และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

เพื่อตรวจประเมินโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น

ณ  ห้องประชุมมาร์ติน 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_6677
DSC_6678
DSC_6679
DSC_6683
DSC_6686
DSC_6688
DSC_6689
DSC_6699
DSC_6701
DSC_6712
DSC_6715
DSC_6716
DSC_6736
DSC_6742
 • DSC_6677
 • DSC_6678
 • DSC_6679
 • DSC_6683
 • DSC_6686
 • DSC_6688
 • DSC_6689
 • DSC_6699
 • DSC_6701
 • DSC_6712
 • DSC_6715
 • DSC_6716
 • DSC_6736
 • DSC_6742