webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศการประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ป.1-ป.6 และระดับชั้น ม.1-ม.6

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_3210
DSC_3212
DSC_3213
DSC_3216
DSC_3217
DSC_3219
DSC_3220
DSC_3221
DSC_3225
DSC_3227
DSC_3228
DSC_3231
DSC_3234
DSC_3236
DSC_3237
DSC_3239
DSC_3241
DSC_3242
DSC_3243
DSC_3244
DSC_3245
DSC_3246
DSC_3247
DSC_3248
DSC_3249
DSC_3250
DSC_3251
DSC_3252
DSC_3253
DSC_3254
DSC_3255
DSC_3256
DSC_3258
DSC_3259
DSC_3262
DSC_3263
DSC_3264
DSC_3265
DSC_3268
DSC_3269
DSC_3270
DSC_3271
DSC_3272
DSC_3273
DSC_3275
DSC_3276
DSC_3277
DSC_3278
DSC_3279
DSC_3280
DSC_3281
DSC_3283
DSC_3285
DSC_3286
 • DSC_3210
 • DSC_3212
 • DSC_3213
 • DSC_3216
 • DSC_3217
 • DSC_3219
 • DSC_3220
 • DSC_3221
 • DSC_3225
 • DSC_3227
 • DSC_3228
 • DSC_3231
 • DSC_3234
 • DSC_3236
 • DSC_3237
 • DSC_3239
 • DSC_3241
 • DSC_3242
 • DSC_3243
 • DSC_3244
 • DSC_3245
 • DSC_3246
 • DSC_3247
 • DSC_3248
 • DSC_3249
 • DSC_3250
 • DSC_3251
 • DSC_3252
 • DSC_3253
 • DSC_3254
 • DSC_3255
 • DSC_3256
 • DSC_3258
 • DSC_3259
 • DSC_3262
 • DSC_3263
 • DSC_3264
 • DSC_3265
 • DSC_3268
 • DSC_3269
 • DSC_3270
 • DSC_3271
 • DSC_3272
 • DSC_3273
 • DSC_3275
 • DSC_3276
 • DSC_3277
 • DSC_3278
 • DSC_3279
 • DSC_3280
 • DSC_3281
 • DSC_3283
 • DSC_3285
 • DSC_3286