webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

กิจกรรม S.G. Midyear Course 2018

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม S.G. Midyear Course 2018

กิจกรรม ปรับพื้นฐาน จัดประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_2400
DSC_3397
DSC_3398
DSC_3399
DSC_3401
DSC_3402
DSC_3404
DSC_3405
DSC_3406
DSC_3407
DSC_3408
DSC_3409
DSC_3410
DSC_3411
DSC_3412
DSC_3413
DSC_3414
DSC_3415
DSC_3417
DSC_3418
DSC_3419
DSC_3420
DSC_3421
DSC_3422
DSC_3424
DSC_3426
DSC_3429
DSC_3430
DSC_3431
DSC_3432
DSC_3433
DSC_3434
DSC_3435
DSC_3436
DSC_3437
DSC_3438
DSC_3439
DSC_3440
DSC_3441
DSC_3442
DSC_3443
DSC_3444
DSC_3446
DSC_3447
DSC_3448
DSC_3449
DSC_3451
DSC_3452
DSC_3453
DSC_3455
DSC_3456
DSC_3457
DSC_3458
DSC_3461
DSC_3462
DSC_3463
DSC_3464
DSC_3465
DSC_3466
DSC_3467
DSC_3468
DSC_3470
DSC_3471
DSC_3472
DSC_3473
DSC_3475
DSC_3476
DSC_3477
DSC_3478
DSC_3479
DSC_3480
DSC_3481
DSC_3482
DSC_3483
DSC_3484
DSC_3485
DSC_3487
DSC_3489
DSC_3490
DSC_3491
DSC_3492
DSC_3493
DSC_3494
DSC_3495
DSC_3496
DSC_3497
DSC_3498
DSC_3500
DSC_3501
DSC_3502
DSC_3503
DSC_3504
DSC_3505
DSC_3506
DSC_3507
DSC_3509
DSC_3510
DSC_3511
DSC_3512
DSC_4114 (1)
DSC_4114 (2)
DSC_4114 (3)
DSC_4114 (4)
DSC_4114 (5)
DSC_4114 (6)
DSC_4114 (7)
DSC_4114 (8)
DSC_4114 (9)
DSC_4114 (10)
DSC_4114 (11)
DSC_4114 (12)
DSC_4114 (13)
DSC_4114 (14)
DSC_4114 (15)
DSC_4114 (16)
DSC_4114 (17)
 • DSC_2400
 • DSC_3397
 • DSC_3398
 • DSC_3399
 • DSC_3401
 • DSC_3402
 • DSC_3404
 • DSC_3405
 • DSC_3406
 • DSC_3407
 • DSC_3408
 • DSC_3409
 • DSC_3410
 • DSC_3411
 • DSC_3412
 • DSC_3413
 • DSC_3414
 • DSC_3415
 • DSC_3417
 • DSC_3418
 • DSC_3419
 • DSC_3420
 • DSC_3421
 • DSC_3422
 • DSC_3424
 • DSC_3426
 • DSC_3429
 • DSC_3430
 • DSC_3431
 • DSC_3432
 • DSC_3433
 • DSC_3434
 • DSC_3435
 • DSC_3436
 • DSC_3437
 • DSC_3438
 • DSC_3439
 • DSC_3440
 • DSC_3441
 • DSC_3442
 • DSC_3443
 • DSC_3444
 • DSC_3446
 • DSC_3447
 • DSC_3448
 • DSC_3449
 • DSC_3451
 • DSC_3452
 • DSC_3453
 • DSC_3455
 • DSC_3456
 • DSC_3457
 • DSC_3458
 • DSC_3461
 • DSC_3462
 • DSC_3463
 • DSC_3464
 • DSC_3465
 • DSC_3466
 • DSC_3467
 • DSC_3468
 • DSC_3470
 • DSC_3471
 • DSC_3472
 • DSC_3473
 • DSC_3475
 • DSC_3476
 • DSC_3477
 • DSC_3478
 • DSC_3479
 • DSC_3480
 • DSC_3481
 • DSC_3482
 • DSC_3483
 • DSC_3484
 • DSC_3485
 • DSC_3487
 • DSC_3489
 • DSC_3490
 • DSC_3491
 • DSC_3492
 • DSC_3493
 • DSC_3494
 • DSC_3495
 • DSC_3496
 • DSC_3497
 • DSC_3498
 • DSC_3500
 • DSC_3501
 • DSC_3502
 • DSC_3503
 • DSC_3504
 • DSC_3505
 • DSC_3506
 • DSC_3507
 • DSC_3509
 • DSC_3510
 • DSC_3511
 • DSC_3512
 • DSC_4114 (1)
 • DSC_4114 (2)
 • DSC_4114 (3)
 • DSC_4114 (4)
 • DSC_4114 (5)
 • DSC_4114 (6)
 • DSC_4114 (7)
 • DSC_4114 (8)
 • DSC_4114 (9)
 • DSC_4114 (10)
 • DSC_4114 (11)
 • DSC_4114 (12)
 • DSC_4114 (13)
 • DSC_4114 (14)
 • DSC_4114 (15)
 • DSC_4114 (16)
 • DSC_4114 (17)