webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

บรรยายพิเศษ วิธีรับมือลูกติดเกมอย่างสร้างสรรค์

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์ทองอินทร์ แสวงสิน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มาสเตอร์พิศิษฐ์ กฤตยานวัช หัวหน้างานหลักสูตรการสอน แผนกประถม เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ “วิธีรับมือลูกติดเกมอย่างสร้างสรรค์” 

โดย พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต..จัดโดยงานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ 

 

   

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์