webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันผู้ปกครองพบครู ระดับชั้น ป. ๑-๖ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

งานวันผู้ปกครองพบครู เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวนโนบายการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ

ของทางโรงเรียน เพื่อให้ผูปกครองได้พบคณะผู้บริหาร คณะครูประจำชั้นและครูที่สังกัดในระดับชั้น

และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการร่วมพัฒนานักเรียนในโอกาสต่อๆ ไป

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

    

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_6184
DSC_6206
DSC_6210
DSC_6219
DSC_6220
DSC_6226
DSC_6230
DSC_6299
DSC_6321
DSC_6355
DSC_6376
DSC_6398
DSC_6451
DSC_6510
DSC_6608
DSC_6753
DSC_6757
DSC_6775
DSC_6797
DSC_6813
DSC_6825
DSC_6829
DSC_6843
DSC_6869
DSC_6875
DSC_6918
DSC_6961
DSC_6975
DSC_7015
DSC_7026
 • DSC_6184
 • DSC_6206
 • DSC_6210
 • DSC_6219
 • DSC_6220
 • DSC_6226
 • DSC_6230
 • DSC_6299
 • DSC_6321
 • DSC_6355
 • DSC_6376
 • DSC_6398
 • DSC_6451
 • DSC_6510
 • DSC_6608
 • DSC_6753
 • DSC_6757
 • DSC_6775
 • DSC_6797
 • DSC_6813
 • DSC_6825
 • DSC_6829
 • DSC_6843
 • DSC_6869
 • DSC_6875
 • DSC_6918
 • DSC_6961
 • DSC_6975
 • DSC_7015
 • DSC_7026