webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 /2562

ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

ภาพบรรยากาศ ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่  1“Save world Save life”  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี

 

    

ภาพโดย:มิส ทรานนท์ ธรรมโชติ  ม. สาริน  ผดุงสวัสดิ์ มิส อนุรักษ์  พฤษมาศ 

และ ม. เปรมศักดิ์  รติวิริยะพงศ์  #งานประชาสัมพันธ์

ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0000
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0005
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0009
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0010
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0011
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0013
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0017
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0018
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0021
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0023
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0024
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0025
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0027
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0028
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0029
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0030
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0031
ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0032
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0000
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0005
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0009
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0010
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0011
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0013
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0017
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0018
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0021
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0023
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0024
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0025
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0027
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0028
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0029
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0030
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0031
 • ค่ายวิทย์_๑๙๐๘๑๕_0032