webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ค่ายค้นหาตนเอง “เลือกแผนการเรียนที่ใช่...สู่อนาคตที่ชอบ”

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ 

เป็นประธานในพิธี เปิดงานกิจกรรมค่ายค้นหาตนเอง “เลือกแผนการเรียนที่ใช่...สู่อนาคตที่ชอบ” 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ

และคณะครู ร่วมในพิธีด้วย.. โดยช่วงแรก ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ

และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ บรรยายถึงนโยบายและแผนการเรียน(มุมมองให้กับนักเรียน ศักยภาพมุ่งตรงสู่อาชีพ)

การวางแผนชีวิตเท่ากับวางแผนการเรียน และวางแผนอาชีพ และกิจกรรมการค้นหาตนเองสู่การวางแผนการเรียน

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ค่ายค้นหาตนเอง “เลือกแผนการเรียนที่ใช่...สู่อนาคตที่ชอบ”

เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  และความสนใจ  ในการนำไปประกอบอาชีพ มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

เลือกสายการเรียน ทำให้นักเรียนมองเห็นอาชีพที่รองรับ และค้นพบความถนัดของตนเอง...

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม เดอมงฟอร์ต เวลา ๘.๓๐ น.  

     

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์