webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การจัดทำหลักสูตรการศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อร่วมกันวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชาเลือกเสรี เพื่อการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ 

เพื่อการประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ตึกแม่พระ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล     

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์

DSC_3861
DSC_3874
DSC_3877
DSC_3885
DSC_3892
DSC_3944
DSC_3948
DSC_3955
DSC_3965
DSC_3975
DSC_3984
DSC_3988
DSC_4003
DSC_4039
DSC_4043
 • DSC_3861
 • DSC_3874
 • DSC_3877
 • DSC_3885
 • DSC_3892
 • DSC_3944
 • DSC_3948
 • DSC_3955
 • DSC_3965
 • DSC_3975
 • DSC_3984
 • DSC_3988
 • DSC_4003
 • DSC_4039
 • DSC_4043